PRAVIDLÁ PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU ŠPORTRETTER

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov a vysporiadanie sa s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov z 27. apríla 2016 (“GDPR”). Naším cieľom je poskytnúť vám kompletné informácie a kontrolu týkajúcu sa spracovania vašich údajov a dostupnosť nástrojov, ktoré vám umožnia využívať práva vyplývajúce zo zákona.
Nižšie uvádzame informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, ako sa staráme o ich bezpečnosť a s kým ich zdieľame. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa využívania vašich osobných údajov, napíšte nám na nasledujúcu e-mailovú adresu:sportretter@sportretter.sk

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEME ZÍSKAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Využívame vaše osobné údaje, pretože ste sa rozhodli nakupovať v našom internetovom obchode www.sportretter.sk ( “Obchod”) alebo ste súhlasili so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom e-mailu na zadanú e-mailovú adresu o ponuke obchodu alebo ste nám iným spôsobom dali svoje údaje na webových stránkach obchodu.

KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom osobných údajov je spoločnosť ŠportRetter so sídlom vSpišskej Novej Vsi , Štefánikovo námestie 19 , 052 01 Spišská Nová Ves , Slovenská republika – ďalej budeme nazývať spoločnosť “Administrátor” alebo “sportretter.sk”.

AKO SPRACUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Pokiaľ využijete služby nášho obchodu, spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

a) Za účelom uzatvorenia s vami kúpnych zmlúv o predaji tovaru z Obchodu – základ pre spracovanie vašich údajov bude v tomto prípade zmluva uzatvorená s Administrátorom prostredníctvom súhlasu s Obchodnými pravidlami. V tomto ohľade budeme požadovať od vás najväčšie množstvo údajov, ale len v rozsahu potrebnom na vykonanie zmluvy o predaji a dodaní zakúpených tovarov ; poskytnutie vašich osobných údajov na tento účel nie je povinné, ale nevyhnutné pre plnenie zmluvy,

b) Aby bolo možné spravovať váš účet v obchode – základ pre spracovanie vašich údajov bude v tomto prípade zmluva uzatvorená s Administrátorom prostredníctvom vytvorenia účtu a súhlasu s Obchodnými podmienkami obchodu. Vytvorenie účtu v obchode vám tiež umožní prístup k poskytnutým údajom vrátane histórie nákupov a vykonanie určitých práv súvisiacich so spracovaním údajov; poskytnutie vašich osobných údajov na tento účel nie je povinné, ale nevyhnutné pre plnenie zmluvy,

c) S cieľom podania reklamácie – v tomto prípade základ spracovania je povinnosťou Administrátora vyplývajúca z ustanovenia zákona o záruke za chyby v predanej položke. Poskytnutie údajov v reklamačnom formulári je povinné pre riadne posúdenie vašej reklamácie,

d) V cieľu odosielania vám personalizovaných marketingových správ na webových stránkach obchodu, napríklad vo forme návrhu na nákup tovaru pomocou profilovania. Správy budú pripravené na základe analýzy vašich nákupov – základ pre spracovanie vašich údajov v tomto prípade bude oprávnený záujem Administrátora spočívajúci v predaji tovaru ponúkaného v obchode, a to ako vlastný tovar Administrátora, ako aj dodávateľov,

e) Na marketingové účely – na adresu, ktorú ste zadali môžeme príležitostne zasielať informácie o ponuke obchodu sportretter.sk alebo o ponuke našich obchodných partneroch. Základ spracovania vašich údajov v tomto ohľade bude oprávnený záujem náš alebo našich partnerov o obchodovanie s tovarom uvedeným v ponuke. Môžete kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich údajov a my to prestaneme robiť. Môžete vyjadriť svoju námietku tým, že nás kontaktujete.

f) Na štatistické účely pre vnútorné potreby Administrátora – v tomto prípade bude základ pre spracovanie oprávnený záujem Administrátora spočívajúci v zhromažďovaní informácií umožňujúcich rozvoj činností a prispôsobenie služieb potrebám používateľov Obchodu.

g) S cieľom potvrdenia plnenia našich záväzkov a uplatnenia nárokov alebo obrany voči nárokom, ktoré môžu byť namierené proti nám, prevencii alebo odhalenia podvodu – základ spracovania vašich údajov v tomto prípade bude oprávnený záujem Administrátora, ktorým je ochrana práv, potvrdenie plnenia povinností a získanie v tomto ohľade primeraná platba od klientov Administrátora.

JE POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POVINNÉ?

Je na vás, aby ste sa rozhodli, či a aké údaje nám poskytnete, ale nezabúdajte, že pri nakupovaní v obchode je poskytnutie určitých údajov povinné na vykonanie predajnej zmluvy, pretože bez nich nebudeme môcť vašu objednávku spracovať.
Neposkytnutie požadovaných údajov má za následok neuskutočnenie objednávky.
Nie je povinné vyjadriť svoj súhlas s prijímaním obchodných informácií na poskytnutých e-mailových adresách alebo telefónnom čísle poskytnutom na vykonanie uzatvorenej zmluvy o predaji tovaru. Ak dáte svoj súhlas, budete ho môcť kedykoľvek odvolať.

KOMU BUDEME ZDIEĽAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje odovzdáme subjektom, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy o predaji tovaru, ktorý ste kúpili:

a) V závislosti od toho, aký spôsob dodania tovaru si vyberiete, zdieľame vaše údaje potrebné na dodanie tovaru jednému z nasledujúcich subjektov:

  • DPD SK s.r.o
  • Slovenská pošta
  • Ostatné subjekty, ktoré budú v budúcnosti poskytovať služby dodania tovaru, ktorý ste kúpili v obchode. 


b) V závislosti od vášho výberu spôsobu platby za zakúpený tovar budeme zdieľať vaše údaje potrebné na výber alebo platbu za zakúpený tovar nasledujúcim subjektom:

  • Jedna z vyššie uvedených kuriérskych spoločností, ak ste ako spôsob platby za vybratý tovar zvolili “dobierku”
  • Ďalším platobným operátorom, s ktorými budeme spolupracovať, aby získali platbu za tovar, ktorý ste si zakúpili. 

AKO DLHO SPRACUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú spracované v období:

a) Nevyhnutnom pre plnenie zmluvy o predaji, ako aj vašich nárokov na reklamáciu, ako aj potvrdenia plnenia našich záväzkov a uplatnenia nárokov alebo obhajoby voči nárokom, ktoré môžu byť smerované proti nám – nie však dlhšie ako 10 rokov od dátumu, kedy ste nám poskytli vaše údaje,

b) V prípade, že nahlásite požiadavku na zmazanie vášho účtu v obchode, môžeme vaše údaje spracovať v dobe potrebnej na potvrdenie plnení našich záväzkov a uplatnenie nárokov alebo obhajoby proti nárokom, ktoré by mohli byť namierené proti nám – nie však dlhšie ako 10 rokov od dáta, kedy ste nám poskytli vaše údaje.

AKÉ MÁTE PRÁVA OHĽADOM SPRACOVANIA VAŠICH ÚDAJOV?

Podľa GDPR, máte v súvislosti s prenosom vašich osobných údajov rad práv, ako napríklad:

a) Právo vedieť, ako sa vaše osobné údaje spracovávajú – ak máte otázky týkajúce sa toho, či a ako spracovávame vaše údaje, napíšte na sportretter@sportretter.sk radi zodpovieme na tieto otázky,  

c) Podľa pravidiel stanovených v GDPR máte tiež práva k: 

  • Vymazanie údajov – ak chcete, aby sme prestali spracovávať vaše údaje, môžete svoj účet v Obchode zmazať alebo nás o zmazanie požiadať. Nezabudnite však, že toto právo nie je absolútne a môžeme odmietnuť zmazanie vašich údajov, pre ktoré máme právny základ k ich spracovaniu, (napr. plnenie zákonnej povinnosti, uplatnenie nárokov alebo obhajoby proti nárokom, ktoré by mohli byť namierené proti nám, 
  • Žiadosti na obmedzenie spracovanie vašich údajov,
  • Nahlásenie námietok pokiaľ ide o spracovanie vašich údajov, ak je základom pre spracovanie oprávnený záujem Administrátora alebo plnenie úloh vo verejnom záujme,
  • Odvolanie súhlasu, ak sú údaje spracovávané na základe vášho súhlasu,
  • Prenesenie údajov, pokiaľ je spracovanie založené na zmluve alebo vašom súhlase.

KEDY VÁM ODPOVIEME?

Pokúsime sa čo najrýchlejšie zrealizovať vaše žiadosti a zodpovedať na vaše otázky ohľadom osobných údajov. V každom prípade by ste mali dostať správu najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti. Počas tohto obdobia vám poskytneme odpoveď alebo vás budeme informovať o predĺžení lehoty a vysvetlenie dôvodu. Ak budeme mať pochybnosti o tom, či skuktočne vy vykonávate konkrétnu požiadavku, môžeme Vás požiadať o ďalšie otázky k overeniu Vašej totožnosti.

INFORMÁCIE O PRÍSLUŠNOM ORGÁNE K PODANIU SŤAŽNOSTI

Ak máte pocit, že spracovávame vaše osobné údaje nezákonne, môžete podať sťažnosť u predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov.